ROCK SALAD - PHIL LYNOTT TRIBUTE

The beginning of 1986 saw the death of our very own Phil Lynott in England. Tommy Vance immediately broadcast his tribute to Phil Lynott and Thin Lizzy - the end of the "Thunder and Lightning" tour, Based on their best and most heaviest album to date. The end of an era for Thin Lizzy and so this show was then broadcast early 1986. The BBC WS Rock Salad show in its tribute to Thin Lizzy was broadcast approximately January/Early February. Unfortunately we cannot hear what Tommy had to say about this now but the whole show included the BBC Radio One Live In Concert show, The recording in which came from The Reading Rock Festival from England 1983.

I recognised these very recordings which came from the show 'Rock Salad" because of the tremendous feedback at the end of this track....... A very rare recording here of the live performance and it brought an end to another great show from Rock Salad.

Posted by Sonny on April 2, 2016 at 8:44 AM 1784 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply Jorusia
12:41 PM on October 4, 2019 
?ам изве??но, ??о он-лайн-знаком??ва об??но не да?? желанного ?ез?л??а?а, именно по??ом? зде?? м? ?оздали п?ед??авленн?й ин?е?не?-?ай? ? един??венной идеей: ?дела?? он-лайн-знаком??ва бе?пла?н?ми, легкими и ин?е?е?н?ми в ин?е?е?а? в?е? без и?кл??ени?. ?икак не може?е о???ка?? ?во? в?о??? половинк??
?днако е??? кла??на? замена ??ом? - ???ани?? в?б-?ай?ов знаком??в без ?еги???а?ии в ???ане. ?ожно в ?добное именно дл? ва? в?ем? ?ои?ка?? ?од??венн?? д??? без о?об?? за???днений на п?ед??авленном ?пе?иал?ном ?ай?е в ?ежиме online, где множе??во г?аждан ежедневно кон?ак?и???? вме??е.?аже па?? мин?? п?и??ного об?ени? ??ме?? измени?? ва?? ли?н?? ?еал?но???, в ней, наконе?, возникне? ???а??? и ??а???е.
?е важно, где в? ли?но п?еб?вай?е, в Ро??ии либо в д??гом к?ае, ? ва? е??? возможно??? заве??и знаком??во ? м?ж?иной или дамо? из Ро??ий?кой ?еде?а?ии.
?л? ??ой ?ели вам не ??еб?е??? в?полн????? п?о?ед??? ?еги???а?ии, дл? ?ого ??об? пол??и?? до???п к базе данн??.


?? знаем, ??о онлайн-знаком??ва за?а???? они не п?ино??? н?жного ???ек?а, в ?в?зи ? ??им м? о?новали ?вой ин?е?не?-?ай? ? един??венной идеей: ?дела?? он-лайн-знаком??ва без опла??, легкими и ?влека?ел?н?ми дл? в?е?. ?икак не може?е най?и ?во? в?о??? половинк??


Тепе?? имее??? в нали?ии пе?вокла??на? ал??е?на?ива - ин?е?не?-???ани?? знаком??в не ?еги???и????? в Ро??ии. ?озможно в л?бое под?од??ее дл? ва? в?ем? дн? ?виде?? ?од??венн?? д??? зап?о??о на п?ед??авленном ?пе?иал?ном веб-?ай?е, где не одна ?????а л?дей изо дн? в ден? ?азгова?ива?? межд? ?обой.??его не?кол?ко мин??ок п?и??ного об?ени? позвол??? измени?? ва?? пов?едневна? жизн?, в ко?о?ой, наконе?, по?ели??? ???а??? и ?довол???вие.
?не зави?имо??и о? ?ого, где в? ли?но на?оди?е??, в Р? или в д??гой ???ане, ? ва? имее??? возможно??? заве??и знаком??во ? м?ж?иной либо дев??кой из Р?.
?л? ??ого не ??еб?е??? в?полн????? п?о?ед??? ?еги???а?ии на веб-?ай?е, ??об? пол??и?? до???п к базе данн??.
??е диалоги онлайн и знаки внимани? в ка?е??ве да?ов о??ан???? ли?н?ми и не ?а?к??ва????.
??ли ? ва? бол??ое желание най?и в?о??? половинк? намного ?ан??е, о?о?ми?е VIP акка?н?, на ко?о?ом имее??? ??л?ги индивид?ал?н?? ?а?ак?е?и??ик. Тем, к?о не л?би? ?пе?но??и в пои?ке ?одного ?еловека, ?по?обен на?лажда???? п?и??н?м ?азгово?ом. ??ганиз?й?е дл? ?еб? ?ан? ??а?? ??а??лив?м.


Сай? знаком??в ?нга??к - ?ай? знаком??в ? па?н?ми
Reply centrsnabJorusia
12:11 PM on September 28, 2019 
Яндек? ?ак?и Сама?а-??о возможно??? заказа?? ав?о б????о и к?да ?годно. Сдела?? заказ ав?о в? може?е ??ем? ?по?обами: ?е?ез ?пе?иал?ное мобил?ное п?иложение, зака?ав его, на ?ай?е, по ?еле?он? ?ндек? ?ак?и. Т?еб?е??? назва?? ?вой номе? ?о?ового, ме??она?ождение, в?ем? когда н?жна ав?омобил?.

?аказ?ва?? ?ак?и ? де??ким к?е?лом дл? пе?евозки де?ей, в ве?е?нее в?ем? по?ле по?иделок ??ои? во?пол?зова???? Яндек? ?ак?и, ?ем, нап?име?, ?е??? в ма?ин? не??езв?м, в а??опо?? или на вокзал ком?о??нее во?пол?зова???? Yandex ?ак?и и не и?ка?? где о??ави?? ?во? ав?ома?ин?. Ра???? п?ои??оди? нали?н?м или безнали?н?м пла?ежом. ??ем? п?иб??и? Я. ?ак?и ?о??авл?е? о? 5 до п??и мин?? п?име?но.

?оложи?ел?н?е момен?? ?або?? в Я. ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?езна?и?ел?на? коми??и?, ??пла?? мгновенн?е, ?о??о?нн?й по?ок заказов, ?пе?а?о? к??гл?ми ???ками на ?в?зи.

?л? ?або?? в Yandex ?ак?и води?ел? надо за?еги???и?ова???? ли?но и ??ан?по??ное ??ед??во, ??о в ?елом займе? не бол??е 5 мин. ?а?а коми??и? ?о??ави? не бол??е 30 % о?до?ода. ?? може?е ? легко??? пол??а?? за?або?н?? пла?? в л?бое в?ем?. У ва? по??о?нно б?д?? заказ?. ? ?л??ае п?облем возможно ?оедини???? ? по??о?нно дей??в???ей ?л?жбой подде?жки. Яндек? ?ак?и помогае? л?д?м б????о дое?а?? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? данное Я. ?ак?и в? пол??ае?е наил???ий ?е?ви? в г. Сама?а.

?ндек? ?ак?и ?або?а води?елем на ?воем ав?о : ?або?а в ?ак?и ?ндек? на ?воей ма?ине